Adatvédelmi tájékoztató a weboldallal kapcsolatosan

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

A Traumaközpont Nonprofit Kft (a továbbiakban: Traumaközpont) – mint a www.traumakozpont.hu weblap (a továbbiakban: Weblap) tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a Weblapot látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat) a Weblap és a Weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Traumaközpont által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Traumaközpont elérhetősége:

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 1/B.

Email: info@traumakozpont.hu

Telefon: 06 1 619 3884

Sütikről

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy a Felhasználó időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a Weblap és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

A Felhasználó Weblapon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről a Felhasználót a Weblap honlapjára átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím és a Felhasználó azonosítója. A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben.

Az Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző „Súgó” lapján. További információk a süti fájlokról, megtalálhatók a böngészők weboldalain.

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a Traumaközpont által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy e-mailben tájékoztatást kérhet a Traumaközponttól arra vonatkozóan, hogy a Traumaközpontnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Traumaközponttól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Traumaközpont a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Traumaközpont az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi a Felhasználó részére.

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó a Traumaközpont fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy a Traumaközpont késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.

A Traumaközpont a Felhasználó tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mailben válaszol.

A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Traumaközpont fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy a Traumaközpont késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Traumaközpont kezelte;
  2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a személyes adatait a Traumaközpont jogellenesen kezelte;
  5. a személyes adatait a Traumaközpontre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Traumaközpont a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Traumaközpont fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy a Traumaközpont a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Traumaközpont ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. a Traumaközpontnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Traumaközpont jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Traumaközpont fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti a Traumaközponttól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Traumaközpont rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Traumaközpont, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Traumaközpont a Felhasználó kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Felhasználót a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Traumaközpont fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Traumaközpont vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Traumaközpont a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha azTraumaközpont bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Felhasználó a Traumaközpont fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Felhasználó ezen tiltakozását a Traumaközpont által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Traumaközpont a továbbiakban nem küld a Felhasználónak hírlevelet/reklámcélú levelet.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Traumaközpont nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.

Amennyiben a Traumaközpont a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Traumaközpont részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Traumaközpontnak elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Traumaközpont a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Traumaközpont bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Traumaközpont fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Traumaközpont a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználót email útján értesíti a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek más: miért féljek hát fölfödözni, ki vagyok?

Szophoklész: Oedipusz király

Szeretné munkánkat közelebbről is megismerni?

Híreinkről, eseményeinkről és aktuális képzéseinkről havi hírlevelet küldünk feliratkozóinknak!