Szakmai Etikai Kódex

SZAKMAI ETIKAI SZABÁLYZAT A TRAUMAKÖZPONT NONPROFIT KFT. MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA

A szabályzat célja:

szabályzat célja, hogy a Traumaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: Traumaközpont) munkatársai számára megállapítsa az irányadó etikai alapelveket, értékeket és szabályokat, amelyeket munkájuk során be kell tartaniuk.

szabályzat azoknak szól, akik a Traumaközponttal munkaszerződésben, megbízási, illetve vállalkozási szerződésben állnak, és ennek keretében a Traumaközpont számára munkát végeznek, különös tekintettel ezen belül is azokra, akik a Traumaközpont klienseivel közvetlenül dolgoznak, nekik segítséget nyújtanak – így különösen a pszichiáterek, pszichológusok és non-verbális terapeuták.

Általános alapelvek:

Az emberi méltóság tiszteletben tartása: A Traumaközpont munkatársai minden ember méltóságát egyenlő módon tiszteletben tartják. Ennek részeként elismerik, hogy az emberi méltóság az alkotmányos alapelveknek megfelelően elválaszthatatlan az embernek az élethez való jogától, oszthatatlan és korlátozhatatlan, és minden emberre nézve egyenlő.

Az emberi jogok tiszteletben tartása és érvényesítése: A Traumaközpont munkatársai mindenkor tiszteletben tartják az alapvető emberi jogokat, különösen az emberi méltóságot és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, és munkájuk során azok érvényesítését szem előtt tartják. A Traumaközpont munkája szempontjából a további kiemelt fontosságú emberi jogok: a kínzás, az embertelen, kegyetlen és megalázó bánásmód és büntetésmód tilalma; az egészséghez való jog; és a nők elleni erőszak tilalma.

Hátrányos megkülönböztetés tilalma: A Traumaközpont munkatársai kötelesek mindenkit nemre, bőrszínre, etnikai vagy nemzeti származására, anyanyelvre, szexuális irányultságra, nemi identitásra, fogyatékosságra, egészségügyi állapotra, politikai vagy kulturális nézetre, világnézeti beállítottságra, vagyoni vagy osztályhelyzetre, vagy más csoporthoz való tartozásra tekintet nélkül, egyforma feltételek mellett kezelni és ellátásban részesíteni. Ez nem zárja ki azt, hogy egy jól körülhatárolható csoportot, egy meghatározott szakmai cél érdekében különleges, számukra előnyös eljárásban részesítsenek.

Férfiak és nők egyenlősége: A Traumaközpont munkatársai tevékenységük során mindig tiszteletben tartják és igyekeznek érvényesíteni a nők és férfiak egyenlőségének elvét, és fellépnek a nőket érő rendszerszintű hátrányos megkülönböztetés ellen.

Elkötelezettség, felelősség: A Traumaközpont munkatársai munkájuk során felelősséggel járnak el a kliensek, a kollégák, a Szervezet és a társadalom iránt. Munkájukat legjobb tudásuk szerint végzik, az itt leírt etikai szabályokat betartva. A munka során elkövetett esetleges tévedésekért, mulasztásokért és hibákért felelősséget vállalnak.

Kölcsönös együttműködés, korrekt tájékoztatás és konzultálás: A Traumaközpont munkatársai munkájuk során törekszenek a kölcsönös együttműködésre kollégákkal, szakmai szervezetekkel és intézményekkel és a kliensekkel való viszonyban egyaránt. Minden tevékenységükben szem előtt tartják a korrekt tájékoztatás és a megfelelő konzultáció fontosságát.

Átláthatóság: A Traumaközpont munkatársai tevékenységük során törekszenek az átláthatóság elvének tiszteletben tartására, ezért a titoktartási kötelezettség és a személyes adatok védelmének figyelembe vételével, valamint az egészségügyben kötelezően előírt szakmai dokumentáció keretein belül rendszeresen beszámolnak munkájukról az erre kialakított online rendszeren keresztül. Továbbá a munkáltatójuk, illetve a szerződő fél tudomására hozzák, amennyiben más, de azonos vagy szorosan kapcsolódó szakmai tevékenységet folytatnak egy másik szervezetnél, intézménynél vagy állami, önkormányzati szervnél.

Titoktartás, személyes és érzékeny adatok tiszteletben tartása: A Traumaközpont munkatársai munkájuk során mindenkor tiszteletben tartják a kliensek felé fennálló titoktartási kötelezettséget, és általában a személyes és érzékeny adatok védelmét.

A szakmai munkára vonatkozó etikai szabályok:

Terápiás munkavégzésre jogosultak köre: A Traumaközpont azon munkatársai, vagy a Szervezettel szerződéses viszonyban álló személyek, akik egyetemen (nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában) pszichiátriából vagy pszichológiából mint fő tárgyból képesítést szereztek, valamint azok, akik non-verbális terápiás szakképesítéssel rendelkeznek, és ezt a szaktudásukat a gyakorlatban (gyógyításban, terápiás munkában, kutatásban, oktatásban) is hivatásszerűen űzik. Csak olyan tevékenységet végezhetnek, amelynek szakszerű ellátására megfelelő képzettséggel rendelkeznek.

Elkötelezettség és felelősségvállalás: A Traumaközpont terápiás munkát végző munkatársai kompetenciájuk keretein belül felelősséget vállalnak a döntéseikért, az alkalmazott eljárásokért és módszerekért, azok várható kimeneteléért, valamint az egyént, csoportot, illetve társadalmat érintő szakmai beavatkozásokért. Tudatában vannak annak, hogy tevékenységük kihat a velük szakmai munkájuk során kapcsolatba kerülő személyek életére (személyiségének fejlődésére, életvitelére, társadalmi helyzetére, menekültügyi eljárására). Szakmai felelősséggel tartoznak tehát mind a vizsgált / kezelt személy, mind a társadalom érdekeinek megóvásáért. Minden tevékenységük során tiszteletben tartják a velük kapcsolatba kerülő személyek jogait és méltóságát. Tevékenységüket legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint, a törvényes keretek között, az etikai szabályzat előírásainak betartásával végzik. Alkalmazójuk vagy megbízójuk utasításainak, felkérésének e kötelezettségek betartásával tesznek eleget.

A szakmaiság követelményei a Traumaközpont munkatársai felé pszichiátriai, pszichológiai vizsgálat végzése, terápiás tevékenység, gyógyítás és segítségnyújtás kapcsán:

Kezelés vállalása: a Traumaközpont munkatársai vissza kell, hogy utasítsák a kliens kezelését olyan esetben, amikor szakvéleménnyel nem támasztható alá pszichés zavara. A Traumaközpont munkatársa szakszerűen és etikusan jár el, ha a kezelést, csak akkor kezdeményezi, ha azt tervezhetően végig is tudja vinni és azt észszerű időhatáron belül a kitűzött célok elérésével be is tudja fejezni. Akadályoztatása esetén a kliens hozzájárulásával szervezi a terapeuta-váltást. Akadályoztatást jelenthet a folyamatnak a terápiás céloktól eltérő alakulása is. A változásokról időben tájékoztatást kell adni az érintett kliensnek.

A Traumaközpont munkatársai pszichiátriai, pszichológiai vizsgálat, terápiás munkavégzés, gyógyítás és segítségnyújtás során mindenkor arra törekszenek, hogy a legkorszerűbb szakmai eljárásokat alkalmazzák és alkalmaztassák. A tudomány fejlődése által nyújtott lehetőségek maximális érvényesítése érdekében lépést tartanak a megfelelő tudomány (szakág) eredményeivel, és igyekeznek elősegíteni annak fejlődését.

Szakmai vagy oktatási tevékenységeik során tudatában vannak a szaktudásuk által nyújtott lehetőségeknek és korlátoknak. Csak olyan feladatok teljesítésére vállalkoznak, amelyek kompetencia határaikon belül vannak, és amelyeket tanulmányaikra, szakmai tapasztalataikra, vizsgálataikra és konzultációikra alapozhatnak. Ellenkező esetben szakmai konzultációt, segítséget vagy szupervíziót kérnek, illetve, ha szükséges, a megbízást másnak adják át. Nem vállalnak el olyan feladatot, ami számukra összeférhetetlenségi helyzetet teremthet, vagy amelyben a tevékenységét visszaélésszerűen használhatják fel.

Tartózkodnak egy tevékenység vagy megbízás elvállalásától, ha tudják, hogy a személyes korlátaik, problémáik nagy valószínűséggel megakadályozhatják a feladat szakszerű módon történő elvégzését. Amennyiben ilyen helyzet áll elő, megteszik a megfelelő lépéseket. Ilyen lehet, pl. szakmai konzultáció kérése, amely során tisztázható, hogy korlátozniuk, felfüggeszteniük, vagy befejezniük kell-e az adott tevékenységet. Amennyiben ilyen helyzet felmerül, ezt a szakmai igazgatóval és az ügyvezetővel konzultálva döntik el.

Kollégáikkal jó viszony kialakítására törekszenek, egymás munkáját kölcsönösen segítik, és az egymás munkája szempontjából releváns információkat megosztják. Az ügyvezető, a szakmai igazgatóval konzultálva, gondot fordít a munkatársai szakmai fejlődésére és fejlesztésére, és a csoporton belüli jó szakmai együttműködés fenntartására.

Klienssel, vizsgált személlyel való kapcsolat

A Traumaközpont munkatársainak kliensei mindazok a személyek, akikkel vizsgálat, egyéni, vagy csoportos terápia, szociális- vagy egyéb segítségnyújtás révén kapcsolatba lépnek.

 

A Traumaközpont munkatársai tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól, tevékenységtől, illetve kifejezés használatától, amely sértheti a vizsgált, illetve kezelt személy méltóságát, vagy diszkriminációt alkalmaz bőrszín, nemzeti vagy etnikai hovatartozás, életkor, nem, nemi identitás, szexuális irányultság, kultúra, vallás, nyelv, fogyatékosság, vagyoni- vagy osztályhelyzet vagy egyéb, a törvény által tiltott ok alapján.

 

A Traumaközpont munkatársai vizsgálati, kezelési vagy terápiás tevékenységük során tartózkodnak bármely nem kívánt, zaklató és erőszakos testi megnyilvánulástól, vagy érintkezéstől.

A Traumaközpont munkatársai olyan öltözéket viselnek vizsgálat végzése, kezelés vagy terápia közben – és bármikor, amikor az ügyfelekkel érintkeznek –, ami tekintetbe veszi a másik fél vallási, kulturális érzékenységét, esetleges traumatizáltságát, és nem félelemkeltő, vagy emlékeztet katonai, illetve rendvédelmi ruházatra, ami a kínzást vagy más traumát túlélő személyek jólléte szempontjából fontos.

A Traumaközpont munkatársai a munkaidejükön kívül, vizsgálaton, illetve terápián kívül nem létesítenek kapcsolatot a Traumaközpont klienseivel, betegeivel, kivéve, ha erre alapos okuk van, és előzetesen egyeztettek erről az ügyvezetővel.

A Traumaközpont munkája során a személyek vizsgálata, terápiája, szakorvosi vélemény készítése csak az érintett személyek alapos tájékoztatása, a vele való egyeztetés, és szükség esetén a jogi képviselője informálása révén lehetséges. A vizsgálat, terápia, kezelés megkezdése előtt a Traumaközpont munkatársainak tájékoztatni kell a klienseket a titoktartási kötelezettségünkről.

A vizsgált / kezelt személynek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és ellátása során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek a jelenlétéhez maga is hozzájárul. A vizsgálatról / kezelésről hang-, kép- vagy videófelvételt csak a vizsgált / kezelt személy jól informált beleegyezésével lehet készíteni.

A vizsgálatok / kezelések / terápiák során a Traumaközpont munkatársai lehetőség szerint (amennyire a szervezet kapacitásai azt engedik) figyelembe veszik a vizsgált / kezelt személy nemét, és azonos nemű személyek vesznek részt a vizsgálatán / kezelésén, különösen amennyiben ezt a vizsgált személy külön kérelmezi is.

Titoktartási kötelezettség

A Traumaközpont munkatársait titoktartási kötelezettség terheli minden – a vizsgált / kezelt személy ellátása során – tudomására jutott egészségügyi, pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti, és köteles azokat bizalmasan kezelni. Titoktartási kötelezettsége a vizsgált / kezelt személlyel való kapcsolatának lezárása után is fennáll.

A szakmai (orvosi, pszichológusi) titok körébe tartozik minden, a szakmai tevékenység során tudomásukra jutott pszichiátriai, pszichológiai, orvosi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett kezelésre vonatkozó, valamint a kezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat, függetlenül attól, hogy az írásbeli, vagy szóbeli közléssel, vagy bármely vizsgálat során ismert meg.

Pszichiátriai és pszichológiai adat különösen: az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, az érintett által tapasztalt traumára, szexuális erőszakra, szülői feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás).

Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), egyéb azonosító jel, együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

A vizsgálati és terápiás dokumentációk megőrzése, illetve megsemmisítése:

    • Az adatfelvételnek és az adatok kezelésének mindenkor tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
    • Az adatoknak pontosaknak, teljeseknek, és ha szükséges, időszerűeknek kell lenniük.
    • Tárolásuk módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Traumaközpont munkatársai tiszteletben tartják a vizsgált / kezelt személyeknek azt az igényét, hogy a pszichiátriai, pszichológiai vizsgálat várható kimeneteléről, eredményéről kiknek adható felvilágosítás, illetve, hogy az érintett személy kiket zár ki adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

titoktartási kötelezettség terheli a kliens vizsgálata és ellátása során jelenlévő és az ellátásban résztvevő személyeket is. E személyek figyelmét titoktartási kötelezettségükre fel kell hívni, és őket a titoktartási kötelezettség tartalmáról tájékoztatni.

A Traumaközponttal egyes esetek kapcsán együttműködő szakmai partnerszervezetekkel, intézményekkel, hatóságokkal – különösen szociális munka, egészségügyi ellátás, oktatási tevékenység, vagy jogi eljárás keretében – a titoktartási kötelezettség kölcsönös biztosítása mellett a klienssel kapcsolatos információk, fejlemények, adatok az érintett személy, vagy törvényes képviselője előzetes hozzájárulásával megoszthatóak.

A Traumaközpont munkatársai ügyelnek arra, hogy a szervezet kiadványaiba, publikációiba, beszámolóiba, oktatási anyagaiba az érintett személy előzetes hozzájárulása nélkül a velük kapcsolatos információk, adatok ne kerülhessenek be.

Munkatársak etikai felelőssége egymás iránt

A Traumaközpont munkatársai egymás munkáját, szakmai tudását kölcsönösen tisztelik, egymás munkáját lehetőség szerint segítik. A munkatársaknak egymás felé is tisztelettel, erőszakmentesen kell kommunikálni és megnyilvánulni.

Etikai problémák felmerülése esetén szükséges lépések:

Etikai probléma esetén a Traumaközpont által vizsgált / kezelt személy vagy családtagja az ügyvezetőhöz fordulhat, aki gondoskodik róla, hogy az etikai probléma alapos kivizsgálásra kerüljön, és annak megoldására, elhárítására megfelelő lépéseket tegyen.

Amennyiben a Traumaközpont munkatársai észlelnek etikai problémát, ezt haladéktalanul kötelesek az ügyvezető felé jelezni, aki gondoskodik arról, hogy az etikai probléma alapos kivizsgálásra kerüljön, és annak megoldására, elhárítására megfelelő lépéseket tegyen.

Amennyiben az ügyvezető tevékenysége, eljárása kapcsán merülnek fel etikai problémák, a szakmai igazgatóhoz lehet fordulni, aki gondoskodik arról, hogy az etikai probléma alapos kivizsgálásra kerüljön, és annak megoldására, elhárítására megfelelő lépéseket tegyen.

Szeretné munkánkat közelebbről is megismerni?

Híreinkről, eseményeinkről és aktuális képzéseinkről havi hírlevelet küldünk feliratkozóinknak!