Adatvédelmi tájékoztató a Traumaközpont által az ügyfeleiről kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Traumaközpont ügyfelekén vagy jövőbeli ügyfeleként a személyes adatainak a Traumaközpont által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes és különleges adatokat is kezelünk ügyfeleinkről

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján ügyfeleink egyes adatai személyes adatok, más adatok 9. cikk (1) bekezdése alapján különleges adatok (faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok), amelynek kezelése korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges.

Minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk azok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

Mit és miért kezelünk?

A hozzánk forduló ügyfeleink személyes adatai közül kezeljük – amennyiben azt megkapjuk – az ügyfeleink

  1. a) nevét, születési idejét, születési helyét, az anyja születési nevét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét,
  2. b) kapcsolattartási adatként az e-mail címét és telefonszámát, valamint
  3. c) a Traumaközpont által nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatként számunkra átadott okiratokat, nyilatkozatokat és egyéb információkat.

Az adatkezelés célja az ügyfeleink által igénybe vett szolgáltatás nyújtása, valamint tevékenységünket ellenőrző audit során az elszámolás.

Az adatkezelés jogalapja, hogy a hozzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] és hogy a Traumaközpont tevékenységéről adományozói audit során számot tudjon adni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a esetleges adományozó követelések esetén jogos érdeke a Traumaközpontnak az, hogy a szolgáltatás nyújtását bizonyítani tudja [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Traumaközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 1/B VI/24. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, önállóan képviseli: Jeney Orsolya ügyvezető, kapcsolattartási e-mailcím: info@traumakozpont.hu, kapcsolattartási telefonszám: 06 1 619 3884, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@traumakozpont.hu). Az adatait a Traumaközpont munkatársai, illetve bármilyen audit esetén az ellenőrzést végző szervezet munkatársai ismerhetik meg.

A kezelt adatokat a Traumaközpont az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a felsoroltakon kívül.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

Az Ön adataihoz csak a Traumaközpont vezető tisztviselői és az Önnek nyújtott szolgáltatás ellátásával feladatkörrel rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá. Az adatait jelszóval ellátott, külön e célból fejlesztett informatikai adatbázisban tároljuk saját szerveren.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a Traumaközpont által szervezett esemény napjától számított öt év elteltéig kezeljük. Az adatokat az esemény résztvevőinek ellenőrzés során való bizonyíthatósága céljából a hozzájárulás visszavonása esetében is őrizzük öt évig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja alapján.

Ha a fenti határidők leteltekor akár a Traumaközpont, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során a Traumaközpont igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Az adatok kezelése ellen a tiltakozhat is a szolgáltatás nyújtását követően, ebben az esetben az adatait töröljük, kivéve ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz és milyen jogorvoslat áll rendelkezésére?

Tájékoztatást kérhet a Traumaközponttól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit egy alkalommal ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek más: miért féljek hát fölfödözni, ki vagyok?

Szophoklész: Oedipusz király

Szeretné munkánkat közelebbről is megismerni?

Híreinkről, eseményeinkről és aktuális képzéseinkről havi hírlevelet küldünk feliratkozóinknak!