Adatvédelmi tájékoztató a Traumaközpont által Hírlevélre feliratkozókról kezelt személyes adatokról

Az alábbi tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a Traumaközpont Hírlevelére feliratkozóként a személyes adatainak a Traumaközpont által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Személyes adatokat kezelünk Önről

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Mit és miért kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül a nevét, az e-mail címét, feliratkozásának időpontját és annak informatikai adatait (log) tároljuk.

Az adatkezelés célja az, hogy Önnek a Hírlevelet a saját feliratkozása alapján el tudjuk küldeni.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy Ön hozzájárult ahhoz [GDPR 6. cikk (1) a) pont].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Traumaközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 1/B VI/24. nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, önállóan képviseli: Jeney Orsolya ügyvezető, kapcsolattartási e-mail cím: info@traumakozpont.hu, kapcsolattartási telefonszám: 06 1 619 3884, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@traumakozpont.hu).

A kezelt adatokat Traumaközpont ügyvezetője és a hírlevél kezeléséért felelős munkatársak ismerhetik meg a szervezeten belül. A kezelt adatokat a Traumaközpont az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a felsoroltakon kívül.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk adatai védelmében?

A Traumaközpont az Ön személyes adatait a SendinBlue rendszerében tárolja felhőben jelszóval védetten.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az adatait mindaddig kezeljük, amíg nem iratkozik le a Hírlevélről.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz és milyen jogorvoslat áll rendelkezésére?

Tájékoztatást kérhet a Traumaközponttól arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek más: miért féljek hát fölfödözni, ki vagyok?

Szophoklész: Oedipusz király

Szeretné munkánkat közelebbről is megismerni?

Híreinkről, eseményeinkről és aktuális képzéseinkről havi hírlevelet küldünk feliratkozóinknak!